Platební kalendář záloh pro ŘRD R90

  • 1. záloha - REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen RS) první záloha ve výši 100.000 Kč je splatná do 7 dnů od podpisu RS (RS se podepisuje pouze než je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci).
  • 2. záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen "SSBK") - podpis 10% záloha ve výši 10 % (při uzavření RS se z této platby odečte již uhrazených 100.000 Kč) z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu SSBK.
  • 3. záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.
  • 4. záloha ve výši 30 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi, střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.
  • 5. záloha ve výši 25 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po podání žádosti o kolaudaci.
  • 6. záloha - doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí resp. vydání kolaudačního souhlasu a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.
Loading...